Profile
Presentations
Publications
Personal

Justyna H. Regan, Ph.D. provides counsel to clients on matters related to international trade, cross-border transactions, US and European business law. In particular, she assists European companies with entering the U.S. market, through greenfield investments, joint ventures, mergers and acquisitions, as well as through trade.

She also specializes in European and U.S. data privacy, and Justyna’s industry activities include leadership positions serving as the Chair of the Cybersecurity and Data Privacy Committee for the Chicago Bar Association.

Justyna is internationally recognized for her experience in cross-border cases involving defamation and data privacy. She acted as an expert witness on European and Polish law and was also appointed as a special master in a U.S. federal court case related to cross-border discovery.

She has also been a Fulbright scholar at Chicago-Kent College of Law and she holds an LL.M. in American Business and International Law from the Catholic University of America, and a Ph.D. and the title of doctor habilitatus from the University of Wroclaw Law School.

Professional Affiliations

 • Advocates Society
 • Chicago Bar Association
  • International and Foreign Law Committee, Vice Chair, 2024 – 2025
  • Cyber Law & Data Privacy Committee, Chair, 2023 – 2024, 2020 – 2022; Vice-Chair, 2019 – 2020
 • Illinois State Bar Association
 • International Bar Association
 • Wroclaw District Bar of Legal Counsels

Honors & Awards

 • Recognized by her peers as an "Emerging Lawyer" in the categories of Data Privacy, Intellectual Property Law, and International Business & Trade Law
 • Certificate of Appreciation from the Chicago Bar Association for serving as a Chair of the Cyber Law & Data Privacy Committee
 • Award of Appreciation in recognition of gratitude for dedication, commitment and significant contribution to the Polish-American economic partnership

Presentations

 • Moderator, "Recent Developments in Privacy Laws," Chicago Bar Association, Webinar, June 5, 2024
 • Panelist, "Doing Business in the USA," Konferencja Biznesowa Online, Wielkopolski Fundusz Rozwoju, Webinar, May 21, 2024
 • Panelist, "Inaugural Information and Privacy Law," University of Illinois Chicago School of Law for Intellectual Property, Information and Privacy on Illinois Biometric Information Privacy Act, May 9, 2024
 • Co-Presenter, "Emerging Developments in Data Privacy," CLE Program, Advocates Society, Chicago, Illinois, March 21, 2024
 • Moderator, "Cross Border (Personal) Data Transfers from the EU to the U.S. In Light of the GDPR – What You Need to Know," Cyber Law and Data Privacy Committee, Chicago Bar Association, March 19, 2024
 • Co-Presenter, "Emerging Developments in Data Privacy," McHenry County Bar Association, Webinar, October 24, 2023
 • Panelist, "From War to Reconstruction," International Trade Club of Chicago, Chicago, Illinois, May 17, 2023
 • Panelist, "Getting Real About Entering the U.S. Market," International Trade Association of Greater Chicago / SelectChicago / Chicago International Trade Commissioners' Association, Chicago, Illinois, August 24, 2022
 • "U.S. Data Privacy Law," American Chamber of Commerce in Poland, Webinar, July 13, 2021
 • "IP Agreements – The License Agreement and Software as a Service," American Chamber of Commerce in Poland, Webinar, May 19, 2021
 • "Making a Deal in Chicago - Everything You Wanted to Know About the Entire Deal Process," SelectChicago Foreign Direct Investment Conference, Chicago, Illinois, August 7, 2019
 • "Legal Aspects of Expanding to the United States for Polish Companies and Start-Ups," European Business Forum, Katowice, Poland, May 14-15, 2019

Publications

 • "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments - A Second Attempt in the Hague," Richmond Journal of Global Law & Business, 63, 2015
 • "The Law Applicable to Cross Border Defamation," Wolters Kluwer Polska, 2014
 • Co-Author, "International Encyclopedia of Laws – Poland: Intellectual Property," Kluwer Law International, 2014
 • "Prawo do wizerunku uczestników post powania s dowego - uwagi porównawcze, zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy oraz stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka," Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2014
 • Co-Author, "International Encyclopedia of Laws – Poland: Contracts," Kluwer Law International, 2013
 • "E-Apostille," C.H. Beck, 2013
 • Co-Author, "Kodyfikacje prywatne - Zasady CLIP oraz Zasady ALI a prawo wła ciwe dla zobowi za z narusze własno ci intelektualnej," C.H. Beck, 2013
 • "Reconocimiento de Sentencias Extranjeras Sobre Difamación en Europa y en Estados Unidos" [Recognition of Overseas Defamation Judgments in Europe and in the US], Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2012
 • Co-Author, "Roszczenie o zapłat wielokrotno ci wynagrodzenia w polskim prawie autorskim a prawo europejskie," Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2012
 • "Odszkodowanie za naruszenie dobrego imienia liczone w milionach funtów – turystyka zniesławieniowa," Wolters Kluwer Polska, 2012
 • "Development of the Exequatur in the Civil Procedural Law of the European Union in the Area of Commercial Law – Its Current Abolishment," Intersentia, 2011
 • "Anti-suit injunction a s downictwo polubowne: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporz dzenia 44/2001," Problemy współczesnego prawa mi dzynarodowego, europejskiego i porównawczego, 2011
 • "Autorskie prawa osobiste; Przedmiot ochrony prawa autorskiego," Ius At Tax, 2011
 • "Prawo wła ciwe dla zobowi za wynikaj cych z naruszenia dóbr osobistych w rozporz dzeniu o prawie wła ciwym dla zobowi za pozaumownych," Problemy Prawa Prywatnego Mi dzynarodowego, 2011
 • Co-Author, "Projekt ustawy o testamencie ycia w prawie włoskim," Prawo i Medycyna, 2010
 • "Prawo do sportowego wizerunku w uj ciu prawa polskiego," C.H. Beck, 2010
 • "Prawo do głosu", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego. Prace z prawa własno ci intelektualnej, 2010
 • "Analiza kolizyjno-prawna zagadnienia przedawnienia w umowach z włoskim sprzedawc," Problemy współczesnego prawa mi dzynarodowego, europejskiego i porównawczego, 2010
 • "Rejestracja prasy internetowej," Czasopismo prawa mediów elektronicznych, 2010
 • "Ograniczenie swobody wypowiedzi w przypadku reklamy produktu leczniczego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci – zagadnienia wybrane," C.H. Beck, 2010
 • "Sports Image Rights – A Comparative Overview," Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2010
 • "Right to One's Image and its Commercialization," Wolters Kluwer Polska, 2009
 • "Wybrane problemy projektu ustawy prawo prywatne mi dzynarodowe," Rejent, 2009
 • "Czy istnieje potrzeba modyfikacji instytucji prawa spadkowego ze wzgl du na zmian rzeczywisto ci społecznogospodarczej – na przykładzie kazusu dziedzicznie praw autorskich Pawła Jasienicy," C.H. Beck, 2009
 • "Prawo do dobrego imienia postaci historycznej a granice wolno ci wypowiedzi dotycz ce wydarze dziejowych," Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008
 • "Zagadnienie formy umowy o arbitra w wietle art. II (2) Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzecze arbitra owych oraz w wietle regulacji wewn trznych," ADR, 2008
 • "Roszczenie odszkodowawcze oparte na normie art. 24 § 2 k.c. słu ce w razie naruszenia prawa do wizerunku osoby powszechnie rozpoznawalnej," Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2007
 • "Prawo do wizerunku w Republice Federalnej Niemiec," Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello skiego. Prace z prawa własno ci intelektualnej, 2006
 • "Ameryka skie prawo do komercyjnego wizerunku," Przegl d Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004

Hinshaw Publications

Personal

In her spare time, Justyna enjoys going to theaters. She also is an avid reader. Justyna is a ski instructor and a former member of the Polish national table tennis junior team. She is a dog lover, and she owns a Shar Pei called Elvis.

Community/Civic Activities

Justyna provides legal aid for underserved members of the Polish community in the Chicagoland area.

Ph.D., University of Wroclaw, 2007

LL.M., American Business and International Law, Catholic University of America, 2005

LL.M., University of Wroclaw, 2001